Інженер 1 категорії РО

I. Загальні положення

1. Інженер 1 категорії призначається наказом ректора з осіб які мають вищу технічну освіту.

2. Підпорядковується безпосередньо помічнику проректора з науково-педагогічної роботи та впровадження новітніх технологій.

3. У своїй діяльності Інженер 1 категорії керується:

– законодавчими, нормативними документами та методичними матеріалами, що стосуються питань його діяльності;

– статутом університету, правилами і нормами гігієни праці, правилами внутрішнього розпорядку, даною посадовою інструкцією.

4. Повинен знати:

— організацію технічного обслуговування і ремонту комп’ютерного та мережевого обладнання та приладів;

— технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і принцип роботи обладнання та приладів, які обслуговуються;

— організацію праці та виробництва;

— організацію роботи комп’ютерної мережі, топологію та схему розміщення активного та пасивного мережевого обладнання;

— правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та проттипожежної безпеки.

II. Посадові обов’язки

Інженер 1 категорії повинен:

— проводити технічне обслуговування та ремонт комп’ютерного і мережевого обладнання та приладів;

— проводити профілактичні огляди комп’ютерного і мережевого обладнання в підрозділах університету згідно календарних графіків;

— брати участь в проведенні пуско-наладних і монтажних роботах нового комп’ютерного і мережевого обладнання;

— забезпечити демонтаж і розробку списаних морально і фізично застарілих моделей обладнання та приладів;

— брати участь в проведенні організаційно-технічних заходів по вдосконаленню технічного обслуговування, експлуатації та ремонту комп’ютерного і мережевого обладнання і приладів.


ІІІ. Права

має право:

— На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

— мати у своєму розпорядженні обладнане робоче місце;

— доповідати керівнику всі виявлені недоліки у межах своєї компетенції;

— вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов‘язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією.


ІV. Відповідальність

Відповідає за:

— Порушення трудової дисципліни, не якісне або не своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.

— дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку університету

— дотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

— захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

V. Кінцеві положення

Дана Посадова інструкція складена в двох примірниках, один із яких зберігається у відділі кадрів, інший – у працівника.

Задачі, Обов’язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені і доповнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурних підрозділів університету.

Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом ректора.