Інженер – програміст 1 категорії ВВОЛА

I. Загальні положення

1. Призначається наказом ректора з осіб, які мають вищу

інженерно-технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера-програміста.

2. Підпорядковується керівнику відділу програмного та апаратного забезпечення.

3. Повинен знати:

— апаратну будову комп’ютера, базові знання по мережевому обладнанню та вміти відновити операційну систему комп’ютера і налаштувати основні програми та драйвери пристроїв;

— операційні системи на основі платформи Win 32;

— базові набори програмних пакетів (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe

Page Maker, MS Office, FormReader)

— мови програмування;

— організацію, функціонування і програмування мережених систем;

— сучасні WWW технології, організацію і створення Веб-сайтів, налаштування

серверних систем;

— організацію баз даних, особливості використання InterBase, MS SQL Server;

II. Посадові обов’язки

Інженер програміст І – категорії по виготовленню відео матеріалів та обслуговуванню лекційних аудиторій повинен:

— супроводжувати мультимедійні лекції;

— перевіряти стан електрообладнання та апаратури в лекційній аудиторії на предмет відповідності техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки

— стежити за своєчасним виявленням та усуненням потенційно шкідливого програмного забезпечення та усунення і не допускати їх повторного виникання.

— створювати презентації в програмі MS PowerPoint; надавати викладачам консультації та допомагати їм у виготовленні презентацій лекцій та відеоматеріалів, сканувати і готувати зображення для презентацій;

— здійснювати презентацію розроблених програм замовникам.

— систематично поповнювати знання по сучасних інформаційних технологіях

— проводити навчання операторів по виготовленню відео матеріалів та мультимедійних презентацій

— нести особисту відповідальність за мультимедійне обладнання яке використовується під час лекцій;

— виконувати розпорядження керівника щодо використання комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, а також виконувати інші поточні роботи з проведення переінсталяції програмного забезпечення, включаючи встановлення операційних систем Windows 9x/NT/2000/XP/7, пакету Microsoft Office, антивірусних програм тощо;

ІІІ. Права

має право:

— На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

— мати у своєму розпорядженні обладнане робоче місце;

— доповідати керівнику всі виявлені недоліки у межах своєї компетенції;

— вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов‘язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією.

ІV. Відповідальність

Відповідає за:

— Порушення трудової дисципліни, не якісне або не своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.

— дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку університету

— дотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

— захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

V. Кінцеві положення

Дана Посадова інструкція складена в двох примірниках, один із яких зберігається у відділі кадрів, інший – у працівника.

Задачі, Обов’язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені і доповнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурних підрозділів університету.

Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом ректора.