Інженер – програміст КЦМІТ

I. Загальні положення

1.Призначається наказом ректора з осіб, які мають вищу інженерно-технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера-програміста.

2. Підпорядковується керівнику відділу програмного та апаратного забезпечення.

3. У своїй діяльності інженер програміст керується:

— законодавчими, нормативними документами та методичними матеріалами, що стосуються питань його діяльності;

— статутом університету, правилами і нормами гігієни праці, правилами внутрішнього розпорядку, даною посадовою інструкцією.

2. Повинен знати:

— апаратну будову комп’ютера, базові знання по мережевому обладнанню та вміти відновити операційну систему комп’ютера і налаштувати основні програми та драйвери пристроїв;

— операційні системи на основі платформи Windows;

— базові набори програмних пакетів (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Page Maker, MS Office, Corel Draw, Front Page)

— основи програмування;

— організацію, функціонування мережених систем;

— сучасні WWW технології, організацію і створення Веб-сайтів, організацію баз даних;

— особливості використання InterBase, MS SQL Server;

II. Посадові обов’язки

інженер-програміст КЦМІТ

— розробляти чи вдосконалювати прикладні програми для користувачів

медакадемії на основі технічного завдання замовника;

— здійснювати презентацію розроблених програм замовникам;

— систематично поповнювати знання по сучасних інформаційних технологіях.

— надавати консультації та вказівки користувачам щодо правильного і

доцільного використання програмного забезпечення, встановленого на робочих

станціях, в т.ч. пакету програм Microsoft Office, передбачених, для роботи користувачів. Згідно розпорядження керівника здійснювати встановлення програмного забезпечення;

— надавати консультативну допомогу при роботі користувачів у мережі”Internet”.

— виконувати розпорядження керівника щодо використання комп’ютерної техніки,

програмного забезпечення, а також виконувати інші поточні роботи з проведення переінсталяції програмного забезпечення, включаючи встановлення операційних систем Windows 9x/NT/2000/XP/7, пакету Microsoft Office, антивірусних програм тощо;

ІІІ. Права

має право:

— На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

— мати у своєму розпорядженні обладнане робоче місце;

— доповідати керівнику всі виявлені недоліки у межах своєї компетенції;

— вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов‘язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією.

ІV. Відповідальність

Відповідає за:

— Порушення трудової дисципліни, не якісне або не своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.

— дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку університету

— дотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

— захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

V. Кінцеві положення

Дана Посадова інструкція складена в двох примірниках, один із яких зберігається у відділі кадрів, інший – у працівника.

Задачі, Обов’язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені і доповнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурних підрозділів університету.

Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом ректора.