Провідний Інженер РО

I. Загальні положення

1. Призначається наказом ректора з осіб які мають вищу технічну освіту.

2. Підпорядковується безпосередньо помічнику проректора з науково-педагогічної роботи та впровадження новітніх технологій.

3. У своїй діяльності провідний інженер керується:

— законодавчими, нормативними документами та методичними матеріалами, що стосуються питань його діяльності;

— статутом університету, правилами і нормами гігієни праці, правилами внутрішнього розпорядку, даною посадовою інструкцією.

4. Повинен знати:

— апаратну будову медичних приладів на базі мікропроцесорних систем;

— апаратну будову комп’ютера;

— операційні системи на основі платформи Win 32/64;

— організацію технічного обслуговування і ремонту медичного обладнання та приладів;

— технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і принцип роботи обладнання та приладів, які обслуговуються;

— організацію праці та виробництва;

— правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та проттипожежної безпеки.

II. Посадові обов’язки

Інженер 2 категорії по ремонту медичного обладнання та приладів повинен:

— проводити технічне обслуговування та ремонт медичного обладнання та приладів;

— проводити профілактичні огляди медичної техніки в підрозділах університету згідно календарних графіків;

— брати участь в проведенні пуско-наладних і монтажних роботах нового обладнання;

— надавати консультативну допомогу при роботі користувачів з медичним обладнанням.

— проводити демонтаж і розборку списаних морально і фізично застарілих моделей обладнання та приладів;

— брати участь в проведенні організаційно-технічних заходів по вдосконаленню технічного обслуговування, експлуатації та ремонту медичного обладнання і приладів.

ІІІ. Права

має право:

— На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

— мати у своєму розпорядженні обладнане робоче місце;

— доповідати керівнику всі виявлені недоліки у межах своєї компетенції;

— вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов‘язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією.

ІV. Відповідальність

Відповідає за:

— Порушення трудової дисципліни, не якісне або не своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.

— дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку університету

— дотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

— захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

V. Кінцеві положення

Дана Посадова інструкція складена в двох примірниках, один із яких зберігається у відділі кадрів, інший – у працівника.

Задачі, Обов’язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені і доповнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурних підрозділів університету.

Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом ректора.