Помічник проректора з наукової роботи

I. Загальні положення

1. Помічник проректора з наукової роботи відноситься до категорії керівників, призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора в установленому чинним трудовим законодавством порядку.

2. На посаду помічника проректора з наукової роботи призначається особа, яка має вищу освіту, з досвідом технічної та організаторської роботи.

3. Підпорядковується безпосередньо проректору з наукової роботи, несе відповідальність за організацію роботи відділу програмного та апаратного забезпечення.

4. У своїй діяльності помічник проректора з наукової роботи керується:

– законодавчими, нормативними документами та методичними матеріалами, що стосуються питань його діяльності;

– статутом університету, правилами і нормами гігієни праці, правилами внутрішнього розпорядку, даною посадовою інструкцією.

5.Помічник проректора з наукової роботи повинен знати:

– Конституцію та закони України “Про освіту” і “Про вищу освіту”, положення про вищий навчальний заклад України;

– апаратну будову комп’ютерної та медичної техніки, володіти навиками ремонту і обслуговування обладнання і апаратури;

– організацію, функціонування мережених систем;

– сучасні WWW технології;

– основи менеджменту і права, трудового законодавства, правила і норми охорони працi та пожежної безпеки.

ІІ. Посадові обов’язки

Помічник проректора з наукової роботи повинен:

– контролювати роботу відділу програмного та апаратного забезпечення;

– контролювати дотримання трудової дисциплiни працівниками відділу програмного та апаратного забезпечення;

– проводити технічне обслуговування апаратури, яка знаходиться в відділі;

– надавати допомогу кафедрам по технічному обслуговуванню апаратури;

– проводити консультацій з питань технічного обслуговування (експлуатації);

– підтримувати в робочому стані апаратуру, яка знаходиться в експлуатації на кафедрах;

– забезпечити роботу комп’ютерної мережі університету;

– організовувати роботу по ремонту існуючого та підготовці заявок для закупки нового обладнання;

– організувати роботу по обслуговуванню аудиторій проекційною технікою;

– забезпечувати роботу відео-конференцій у конференцзалі.

– організовувати роботу з монтажу, установки і введення в експлуатацію нових апаратів і обладнання;

– слідкувати за дотриманням заходів технічної та протипожежної безпеки в приміщеннях відділу.

ІІІ. Права

Помічник проректора з наукової роботи, має право:

1. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів університету, отримувати документи і інформацію, необхідні для виконання посадових обов’язків і прав.

2. Вносити на розгляд ректора пропозиції з поліпшення діяльності університету щодо впровадження новітніх технологій.

ІV. Відповідальність

Помічник проректора з наукової роботи несе відповідальність:

1. За невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

2. За низький рівень організації діяльності відділу програмного та апаратного забезпечення

3. За здійснені в процесі виконання своєї діяльності правопорушення – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

4. За захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

V. Кінцеві положення

Дана Посадова інструкція складена в двох примірниках, один із яких зберігається у відділі кадрів, інший – у працівника.

Задачі, Обов’язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені і доповнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурних підрозділів університету.

Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом ректора.