Оператор ОКК

I. Загальні положення

1. Призначається наказом ректора по університету з осіб, які мають повну загальну середню освіту та мають достатній рівень знань з комп’ютерної техніки, операційних систем і прикладних програм офісного призначення, підтверджений відповідним документом.

2. Підпорядковується помічнику проректора з наукової роботи та впровадження нових технологій (відділу програмного та апаратного забезпечення), адміністрації та відповідального за комп’ютерний клас відповідного підрозділу.

3. Повинен знати:

— апаратну будову комп’ютера, базові знання по мережевому обладнанню та вміти відновити операційну систему комп’ютера і налаштувати основні програми та драйвери пристроїв;

— операційні системи на основі платформи Windows 9x/NT/2000/XP/ Vista/7;

— базові набори програмних пакетів (MS Office, Internet Explorer та інші);

— організацію, функціонування і налаштування робочих станцій під управління Windows 9x/NT/2000/XP/ Vista/7;

— планування, організацію праці та виробництва;

— правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

II. Посадові обов’язки

Повинен:

— на початку робочого дня перевірити стан електрообладнання та апаратури на предмет відповідності техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії в комп’ютерному класі .

— ввімкнути комп’ютери, перевірити їх технічний стан, перевірити

працездатність стандартного програмного забезпечення та мережі “Internet”. У випадку несправностей провести усунення виявлених несправностей, при неможливості інформувати адміністрацію і відповідального за комп’ютерний клас відповідного підрозділу та керівника інженерної групи і припинити доступ користувачів до комп’ютера;

— надавати користувачам медуніверситету робочі місця за справними персональними комп’ютерами з обліком у відповідному журналі. По закінченні роботи користувача перевірити технічний стан комп’ютера і програмного забезпечення. При виявленні несправностей зробити відмітку у журналі із вказанням користувача;

—протягом робочого дня слідкувати за технічним станом комп’ютерного обладнання. Не допускати його пошкодження недолугими діями користувачів;

— надавати консультації та вказівки користувачам щодо правильного і доцільного використання програмного забезпечення, встановленого на робочих станціях, в т.ч. пакету програм Microsoft Office, передбачених, для роботи користувачів. Згідно розпорядження керівника здійснювати запуск програмного забезпечення;

— надавати консультативну допомогу при роботі користувачів у мережі “Internet”. За проханням недосвідчених користувачів, приймати та передавати для них кореспонденцію електронної пошти;

— систематично проводити повне і глибоке технічне тестування всіх комп’ютерів класу на наявність комп’ютерних вірусів. Очищувати диски комп’ютерів від застарілої та непотрібної інформації. Попереджати користувачів про проведення таких заходів заздалегідь;

— виконувати розпорядження керівника щодо використання апаратури, програмного забезпечення, послідовності і методики виробничого процесу , а також виконувати інші поточні роботи, згідно його розпорядження. При необхідності, та за вказівки системного адміністратора, проводити переінсталяцію програмного забезпечення, включаючи встановлення операційних систем Windows 9x/NT/2000/XP/7, пакету Microsoft Office, антивірусних програм тощо;

— контролювати економне та цільове використання матеріально-технічної бази класу, витратних матеріалів та комплектуючих. Проводити моніторинг роботи користувачів за робочими станціями та в мережі Інтернет та не допускати використання комп’ютерної техніки для роботи, не пов’язаної з навчальним чи науковим процесом, не допускати самовільної інсталяції користувачами стороннього програмного забезпечення або внесення ними змін в конфігурацію операційної системи. Реєструвати користувачів – порушників у журналах обліку порушників, та повідомляти відповідних керівників підрозділів для прийняття мір.

ІІІ. Права

має право:

— На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

— мати у своєму розпорядженні обладнане робоче місце;

— доповідати керівнику всі виявлені недоліки у межах своєї компетенції;

— вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов‘язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією.

ІV. Відповідальність

Відповідає за:

— Порушення трудової дисципліни, не якісне або не своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.

— дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку університету

— дотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

— захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

V. Кінцеві положення

Дана Посадова інструкція складена в двох примірниках, один із яких зберігається у відділі кадрів, інший – у працівника.

Задачі, Обов’язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені і доповнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурних підрозділів університету.

Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом ректора.