Оператор ВВОЛА

I. Загальні положення

1. Призначається наказом ректора по університету з осіб, які мають повну загальну середню освіту та мають достатній рівень знань з комп’ютерної техніки, операційних систем і прикладних програм офісного призначення, підтверджений відповідним документом.

2. Підпорядковується помічнику проректора з наукової роботи та впровадження нових технологій (програмного та апаратного забезпечення).

3. Повинен знати:

— апаратну будову комп’ютера, базові знання по мережевому обладнанню та вміти відновити операційну систему комп’ютера і налаштувати основні програми та драйвери пристроїв;

— правила користування мультимедійними системами;

— операційні системи на основі платформи Windows 9x/NT/2000/XP/ Vista/7;

— базові набори програмних пакетів (MS Power Point Office, Internet Explorer та інші);

— організацію, функціонування і налаштування робочих станцій під управління Windows 9x/NT/2000/XP/ Vista/7;

— планування, організацію праці та виробництва;

— правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

II. Посадові обов’язки

Забов’язаний:

— Супроводжувати мультимедійні лекції;

— до початку лекцій відкрити аудиторію та налаштувати обладнання;

— перевірити стан електрообладнання та апаратури на предмет відповідності техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії в лекційній аудиторії;

— створювати презентації в програмі MS PowerPoint;

— надавати викладачам консультації та допомагати їм у виготовленні презентацій лекцій та відеоматеріалів, сканувати і готвати зображення для презентацій;

— нести особисту відповідальність за мультимедійне обладнання яка використовується під час лекцій;

— після завершення лекції вимкнути елктро обладнання (мультимедійне обладнання) та закрити аудиторію.

ІІІ. Права

має право:

— На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

— мати у своєму розпорядженні обладнане робоче місце;

— доповідати керівнику всі виявлені недоліки у межах своєї компетенції;

— вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов‘язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією.

ІV. Відповідальність

Відповідає за:

— Порушення трудової дисципліни, не якісне або не своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.

— дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку університету

— дотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

— захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

V. Кінцеві положення

Дана посадова інструкція складена в двох примірниках, один із яких зберігається у відділі кадрів, інший – у працівника.

Задачі, обов’язки, права і відповідальність можуть бути уточнені і доповнені відповідно до зміни структури, задач і функцій структурних підрозділів університету.

Зміни і доповнення до даної посадової інструкції вносяться наказом ректора.