Інженер – програміст 1 категорії ВВОЛА

I. Загальні положення
1. Призначається наказом ректора з осіб, які мають вищу
інженерно-технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера-програміста.
2. Підпорядковується керівнику відділу програмного та апаратного забезпечення.
3. Повинен знати:
— апаратну будову комп’ютера, базові знання по мережевому обладнанню та вміти відновити операційну систему комп’ютера і налаштувати основні програми та драйвери пристроїв;
— операційні системи на основі платформи Win 32;
— базові набори програмних пакетів (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe
Page Maker, MS Office, FormReader)
— мови програмування;
— організацію, функціонування і програмування мережених систем;
— сучасні WWW технології, організацію і створення Веб-сайтів, налаштування
серверних систем;
— організацію баз даних, особливості використання InterBase, MS SQL Server;

II. Посадові обов’язки
Інженер програміст І – категорії по виготовленню відео матеріалів та обслуговуванню лекційних аудиторій повинен:
— супроводжувати мультимедійні лекції;
— перевіряти стан електрообладнання та апаратури в лекційній аудиторії на предмет відповідності техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки
— стежити за своєчасним виявленням та усуненням потенційно шкідливого програмного забезпечення та усунення і не допускати їх повторного виникання.
— створювати презентації в програмі MS PowerPoint; надавати викладачам консультації та допомагати їм у виготовленні презентацій лекцій та відеоматеріалів, сканувати і готувати зображення для презентацій;
— здійснювати презентацію розроблених програм замовникам.
— систематично поповнювати знання по сучасних інформаційних технологіях
— проводити навчання операторів по виготовленню відео матеріалів та мультимедійних презентацій
— нести особисту відповідальність за мультимедійне обладнання яке використовується під час лекцій;
— виконувати розпорядження керівника щодо використання комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, а також виконувати інші поточні роботи з проведення переінсталяції програмного забезпечення, включаючи встановлення операційних систем Windows 9x/NT/2000/XP/7, пакету Microsoft Office, антивірусних програм тощо;

ІІІ. Права
має право:
— На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.
— мати у своєму розпорядженні обладнане робоче місце;
— доповідати керівнику всі виявлені недоліки у межах своєї компетенції;
— вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов‘язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією.

ІV. Відповідальність
Відповідає за:
— Порушення трудової дисципліни, не якісне або не своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.
— дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку університету
— дотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.
— захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

V. Кінцеві положення
Дана Посадова інструкція складена в двох примірниках, один із яких зберігається у відділі кадрів, інший – у працівника.
Задачі, Обов’язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені і доповнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурних підрозділів університету.
Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом ректора.