Інженер – програміст КЦМІТ

I. Загальні положення

1.Призначається наказом ректора з осіб, які мають вищу інженерно-технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера-програміста.
2. Підпорядковується керівнику відділу програмного та апаратного забезпечення.
3. У своїй діяльності інженер програміст керується:
— законодавчими, нормативними документами та методичними матеріалами, що стосуються питань його діяльності;
— статутом університету, правилами і нормами гігієни праці, правилами внутрішнього розпорядку, даною посадовою інструкцією.
2. Повинен знати:
— апаратну будову комп’ютера, базові знання по мережевому обладнанню та вміти відновити операційну систему комп’ютера і налаштувати основні програми та драйвери пристроїв;
— операційні системи на основі платформи Windows;
— базові набори програмних пакетів (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Page Maker, MS Office, Corel Draw, Front Page)
— основи програмування;
— організацію, функціонування мережених систем;
— сучасні WWW технології, організацію і створення Веб-сайтів, організацію баз даних;
— особливості використання InterBase, MS SQL Server;

II. Посадові обов’язки
інженер-програміст КЦМІТ

— розробляти чи вдосконалювати прикладні програми для користувачів
медакадемії на основі технічного завдання замовника;
— здійснювати презентацію розроблених програм замовникам;
— систематично поповнювати знання по сучасних інформаційних технологіях.
— надавати консультації та вказівки користувачам щодо правильного і
доцільного використання програмного забезпечення, встановленого на робочих
станціях, в т.ч. пакету програм Microsoft Office, передбачених, для роботи користувачів. Згідно розпорядження керівника здійснювати встановлення програмного забезпечення;
— надавати консультативну допомогу при роботі користувачів у мережі”Internet”.
— виконувати розпорядження керівника щодо використання комп’ютерної техніки,
програмного забезпечення, а також виконувати інші поточні роботи з проведення переінсталяції програмного забезпечення, включаючи встановлення операційних систем Windows 9x/NT/2000/XP/7, пакету Microsoft Office, антивірусних програм тощо;

ІІІ. Права
має право:
— На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.
— мати у своєму розпорядженні обладнане робоче місце;
— доповідати керівнику всі виявлені недоліки у межах своєї компетенції;
— вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов‘язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією.

ІV. Відповідальність
Відповідає за:
— Порушення трудової дисципліни, не якісне або не своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.
— дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку університету
— дотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.
— захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

V. Кінцеві положення
Дана Посадова інструкція складена в двох примірниках, один із яких зберігається у відділі кадрів, інший – у працівника.
Задачі, Обов’язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені і доповнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурних підрозділів університету.
Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом ректора.