Провідний Інженер РО

I. Загальні положення
1. Призначається наказом ректора з осіб які мають вищу технічну освіту.
2. Підпорядковується безпосередньо помічнику проректора з науково-педагогічної роботи та впровадження новітніх технологій.
3. У своїй діяльності провідний інженер керується:
— законодавчими, нормативними документами та методичними матеріалами, що стосуються питань його діяльності;
— статутом університету, правилами і нормами гігієни праці, правилами внутрішнього розпорядку, даною посадовою інструкцією.
4. Повинен знати:
— апаратну будову медичних приладів на базі мікропроцесорних систем;
— апаратну будову комп’ютера;
— операційні системи на основі платформи Win 32/64;
— організацію технічного обслуговування і ремонту медичного обладнання та приладів;
— технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і принцип роботи обладнання та приладів, які обслуговуються;
— організацію праці та виробництва;
— правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та проттипожежної безпеки.

II. Посадові обов’язки
Інженер 2 категорії по ремонту медичного обладнання та приладів повинен:
— проводити технічне обслуговування та ремонт медичного обладнання та приладів;
— проводити профілактичні огляди медичної техніки в підрозділах університету згідно календарних графіків;
— брати участь в проведенні пуско-наладних і монтажних роботах нового обладнання;
— надавати консультативну допомогу при роботі користувачів з медичним обладнанням.
— проводити демонтаж і розборку списаних морально і фізично застарілих моделей обладнання та приладів;
— брати участь в проведенні організаційно-технічних заходів по вдосконаленню технічного обслуговування, експлуатації та ремонту медичного обладнання і приладів.

ІІІ. Права
має право:
— На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.
— мати у своєму розпорядженні обладнане робоче місце;
— доповідати керівнику всі виявлені недоліки у межах своєї компетенції;
— вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов‘язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією.

ІV. Відповідальність
Відповідає за:
— Порушення трудової дисципліни, не якісне або не своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.
— дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку університету
— дотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.
— захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

V. Кінцеві положення
Дана Посадова інструкція складена в двох примірниках, один із яких зберігається у відділі кадрів, інший – у працівника.
Задачі, Обов’язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені і доповнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурних підрозділів університету.
Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом ректора.