Провідний інженер – програміст ОКК

I. Загальні положення
1. Призначається наказом ректора з осіб, які мають вищу
інженерно-технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера-програміста.
2. Підпорядковується керівнику відділу програмного та апаратного забезпечення.
3. Повинен знати:
— апаратну будову комп’ютера, базові знання по мережевому обладнанню та вміти відновити операційну систему комп’ютера і налаштувати основні програми та драйвери пристроїв;
— операційні системи на основі платформи Win 32/64;
— базові набори програмних пакетів (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe
Page Maker, MS Office, Corel Draw, Front Page FormReader)
— основні мови програмування;
— організацію, функціонування і програмування мережених систем;
— сучасні WWW технології, організацію і створення Веб-сайтів, налаштування
серверних систем;
— організацію баз даних, особливості використання InterBase, MS SQL Server;
— організацію, функціонування і програмування відеоконференцій через інтернет;
— економіку, організацію праці і виробництва;

II. Посадові обов’язки
провідного інженера – програміста по обслуговуванню комп’ютерних класів, повинен;

— розробляти чи вдосконалювати прикладні програми для користувачів
мед університету на основі технічного завдання замовника, затвердженого ректором;
— здійснювати презентацію розроблених програм замовникам;
— систематично поповнювати знання сучасних інформаційних технологій.
— надавати консультації та вказівки користувачам щодо правильного і доцільного використання програмного забезпечення, встановленого на робочихстанціях, в т.ч. пакету програм Microsoft Office, передбачених, для роботи користувачів. Згідно розпорядження керівника здійснювати встановлення програмного забезпечення;
— надавати консультативну допомогу при роботі користувачів у мережі “Internet”.
— виконувати розпорядження керівника щодо використання комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, а також виконувати інші поточні роботи з проведення переінсталяції програмного забезпечення, включаючи встановлення операційних систем Windows 9x/NT/2000/XP/7, пакету Microsoft Office, антивірусних програм тощо;
—протягом робочого дня слідкувати за технічним станом комп’ютерного обладнання. Не допускати його пошкодження недолугими діями користувачів;
— ввімкнути комп’ютери, перевірити їх технічний стан, перевірити працездатність стандартного програмного забезпечення та мережі “Internet”. У випадку несправностей провести усунення виявлених несправностей, при неможливості інформувати адміністрацію і відповідального за комп’ютерний клас відповідного підрозділу та керівника інженерної групи і припинити доступ користувачів до комп’ютера;

ІІІ. Права
має право:
— На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.
— мати у своєму розпорядженні обладнане робоче місце;
— доповідати керівнику всі виявлені недоліки у межах своєї компетенції;
— вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов‘язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією.

ІV. Відповідальність
Відповідає за:
— Порушення трудової дисципліни, не якісне або не своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.
— дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку університету
— дотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.
— захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

V. Кінцеві положення
Дана Посадова інструкція складена в двох примірниках, один із яких зберігається у відділі кадрів, інший – у працівника.
Задачі, Обов’язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені і доповнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурних підрозділів університету.
Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом ректора.