Оператор ВВОЛА

I. Загальні положення
1. Призначається наказом ректора по університету з осіб, які мають повну загальну середню освіту та мають достатній рівень знань з комп’ютерної техніки, операційних систем і прикладних програм офісного призначення, підтверджений відповідним документом.
2. Підпорядковується помічнику проректора з наукової роботи та впровадження нових технологій (програмного та апаратного забезпечення).
3. Повинен знати:
— апаратну будову комп’ютера, базові знання по мережевому обладнанню та вміти відновити операційну систему комп’ютера і налаштувати основні програми та драйвери пристроїв;
— правила користування мультимедійними системами;
— операційні системи на основі платформи Windows 9x/NT/2000/XP/ Vista/7;
— базові набори програмних пакетів (MS Power Point Office, Internet Explorer та інші);
— організацію, функціонування і налаштування робочих станцій під управління Windows 9x/NT/2000/XP/ Vista/7;
— планування, організацію праці та виробництва;
— правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

II. Посадові обов’язки
Забов’язаний:
— Супроводжувати мультимедійні лекції;
— до початку лекцій відкрити аудиторію та налаштувати обладнання;
— перевірити стан електрообладнання та апаратури на предмет відповідності техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії в лекційній аудиторії;
— створювати презентації в програмі MS PowerPoint;
— надавати викладачам консультації та допомагати їм у виготовленні презентацій лекцій та відеоматеріалів, сканувати і готвати зображення для презентацій;
— нести особисту відповідальність за мультимедійне обладнання яка використовується під час лекцій;
— після завершення лекції вимкнути елктро обладнання (мультимедійне обладнання) та закрити аудиторію.

ІІІ. Права
має право:
— На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.
— мати у своєму розпорядженні обладнане робоче місце;
— доповідати керівнику всі виявлені недоліки у межах своєї компетенції;
— вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов‘язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією.

ІV. Відповідальність
Відповідає за:
— Порушення трудової дисципліни, не якісне або не своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.
— дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку університету
— дотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.
— захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

V. Кінцеві положення
Дана посадова інструкція складена в двох примірниках, один із яких зберігається у відділі кадрів, інший – у працівника.
Задачі, обов’язки, права і відповідальність можуть бути уточнені і доповнені відповідно до зміни структури, задач і функцій структурних підрозділів університету.
Зміни і доповнення до даної посадової інструкції вносяться наказом ректора.